2. Bestuursverkiezing

2. Bestuursverkiezing

Er moet ten minste eenmaal per verenigingsjaar een bestuurswisseling plaatsvinden. Deze bestuurswissel vindt plaats tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) aan het begin vanhet collegejaar (in september). De leden van s.v. Plexus zullen in deze vergadering beslissen over het al dan niet aanstellen van een nieuw bestuur. Het bestuur is verplicht om in maart te starten met een wervingscampagne voor het vormen van een kandidaatsbestuur. In april vindt een informatieavond plaats, begin mei is de deadline voor de sollicitatiebrieven. Studenten vermelden hierin waarom ze in het bestuur willen, wat hun kwaliteiten zijn, welke collegejaar ze zullen hebben en wat de voorkeur qua functie is.

▪ Kandidaten die solliciteren dienen hun bestuursjaar de opleiding in Nijmegen tev olgen. Een minor in het buitenland is dus niet mogelijk.

▪ Bestuursleden mogen niet deelnemen aan commissies in verband met belangenverstrengeling

Wanneer het kandidaatsbestuur bekend is, dient dit kenbaar gemaakt te worden aan deleden. Kandidaten melden zich aan bij het bestuur. Zij die zich kandidaat stellen dienen lid te zijn van de vereniging. Het zittende bestuur bepaalt de sollicitatieprocedure en vormt het kandidaatsbestuur. Bij stemming op de Algemene Ledenvergadering dient, indien gewenst, geheimhouding van stemming gewaarborgd te zijn.

Onze samenwerkingspartners