9. Foto's en video's

9. Foto’s en video’s

Door de commissie die de activiteit organiseert worden foto’s en video’s gemaakt. Decommissie is hier dus zelf verantwoordelijk voor. Foto’s die op de website kunnen wordengeplaatst worden naar de voorzitter van s.v. Plexus doorgestuurd, wiens taak het is de foto’sop de website te zetten. Foto’s met een maximale hoeveelheid van honderd (100) wordendoor de voorzitter geselecteerd en er wordt gekeken welke foto’s op de website kunnen.Wanneer de foto’s dit maximum overschrijden, is het de taak van de commissies om de foto’suit te zoeken. De voorzitter heeft maximaal vijf (5) werkdagen de tijd om de foto’s online tezetten. Op de Facebookpagina wordt een degelijke selectie getoond en op de website zijn, alsleden ingelogd zijn, alle foto’s (die toonbaar zijn) te zien.

S.v. Plexus bezit een GoPro, een camera en portofoons. De voorzitter is verantwoordelijk voorde GoPro, camera en portofoons. Op het moment dat de voorzitter afspraken maakt met eenlid dient hij/zij de hele dag/avond verantwoordelijk te zijn voor de camera en/of GoPro of portofoons. Wanneer deze GoPro, camera of portofoons stuk gaan en/of kwijtraakt, is het de verantwoordelijkheid van de commissie om deze te laten repareren en/of een nieuwe aan te schaffen.

De foto’s die tijdens de activiteiten zijn gemaakt worden gedeeld op de website van s.v.Plexus. Deze foto’s zijn tot twee (2) jaar na de activiteit terug te vinden op de website. Hiernaworden ze van de website afgehaald. Indien leden op zoek zijn naar foto’s die niet meer opde website van s.v. Plexus staan, kunnen zij navraag doen bij de voorzitter of de gevraagdefoto op de harde schijf te vinden is.

S.v. Plexus gebruikt de foto ́s en video ́s die gemaakt zijn tijdens activiteiten voorpromotiedoeleinden. Een selectie van deze foto’s en video’s zal dan ook op social mediageplaatst worden, worden getoond tijdens activiteiten en er zullen foto ́s wordenopgehangen in de C-vleugel van de HAN University of Applied Sciences op Kapittelweg 33. Deoverige foto’s en video’s worden op de website geplaatst en zijn alleen zichtbaar voor ledenvan s.v. Plexus. Het verspreiden van deze foto’s en video’s is niet toegestaan zondertoestemming van het bestuur. Mocht je bezwaar hebben tegen het delen van foto’s waar jijop staat stuur dan een mail naarbestuur@svplexus.nl waarin je dit kenbaar maakt.


Onze samenwerkingspartners