6. Commissies en Comités

6. CommissiesenComités

De vereniging telt een aantal vaste commissies en twee comités. De vastecommissies/comités zijn: Activiteitencommissie, Alumni, Batavieren comité, Eerstejaarscommissie, Feestcommissie, HAN feest comité, Internationaliseringscommissie, Introductiecommissie, Reiscommissie en de Educatiecommissie.

Waar in dit hoofdstuk gesproken wordt over een commissie, vallen de comités hier ookonder, tenzij anders vermeldt.

Er kunnen altijd, als daar behoefte aan is, commissies worden geschrapt of nieuwecommissies worden opgericht door het bestuur. Het bestuur heeft het recht de commissiesvan verplichtingen te ontheffen.

Voor elke commissie geldt;

▪ De commissie wordt (in principe) door het bestuur samengesteld op een door hetbestuur gekozen wijze (infoavond en vervolgens een vormingsavond);

▪ Alle commissies moeten bestaan uit studerende leden aan de opleidingVerpleegkunde op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Uitzondering hierop is dealumni; zij mogen lid zijn van deze commissie op basis van hun alumnilidmaatschap.Ook een uitzondering hierop zijn de internationaliseringscommissie, deeducatiecommissie en de lustrumcommissie deze mogen deels uit alumniledenbestaan.

▪ Leden mogen zich aansluiten bij een commissie op voorwaarde dat hij/zij een leeftijdvan achttien (18) jaar heeft gehaald. Zonder propedeuse mag er geen inhoudelijkefunctie binnen een commissie vervullen (rollen zoals voorzitter of penningmeester);

▪ Alle commissies en comités bestaan uit maximaal acht (8) personen.

▪ Het HAN-feest comité bestaat uit maximaal (10) personen, dit is op aanraden van hetcomité van het studiejaar 2021-2022.

▪ Een commissielid dat nog maar een half jaar studeert aan de opleiding mag geenofficiële functie bekleden in een commissie. Ook mag er per commissie niet meer dantwee (2) personen in zitten die nog maar een half jaar studeren.

▪ De commissie heeft een aangewezen commissiehoofd die gekozen is door decommissie zelf, met goedkeuring van het bestuur. Het commissiehoofd isverantwoordelijk voor het functioneren van zijn of haar commissie;

▪ De commissie dient binnen het door het bestuur beschikbaar gestelde budget teblijven, indien in overleg met bestuur mag dit overschreden worden;

▪ Voor activiteiten waar de penningmeester of voorzitter van het bestuur niet bijaanwezig kan zijn, kan de penningmeester of voorzitter van de commissie eenvoorschot aanvragen. Beide bankpassen van het bestuur zijn persoonlijk en mogendus niet worden uitgeleend;

▪De commissie draagt zelf zorg voor de realisatie en de evaluatie van hun activiteiten.Iedere commissie wijst een commissiehoofd, penningmeester en iemand die dePR-functie bekleedt. Ook is één (1) commissielid per activiteit/feest verantwoordelijkvoor foto’s en verslagen. De penningmeester van de commissie onderhoudt contactmet de penningmeester van het bestuur;

▪ De commissie verzorgt zelf subsidieaanvragen bij de penningmeester. Deze moetenbinnen vier (4) weken zijn ingediend;

▪ De commissie draagt zorg voor het opstellen van een stappenplan en een draaiboekvan haar activiteiten met daarin een tijdsafbakening, het budget en een lijst vanpersonen die aan een bepaalde activiteit meewerken;

▪ Geen enkele commissie is gemachtigd zelfstandig een contract te ondertekenen. Ditgaat altijd in samenspraak met de commissaris externe betrekkingen;

▪ Commissies dienen bij contact met bedrijven/partners de commissaris extern teinformeren. Ter voorkoming van evt. contractbreuk;

▪ De commissie draagt zorg voor de promotie van haar activiteiten en kan dit eventueeluitbesteden aan de commissaris promotie;

▪ De commissie notuleert de in commissievergaderingen genomen besluiten enarchiveert deze notulen;

▪ Het bestuur is teallen tijde gemachtigd beslissingenvan commissies terug te draaienof te veranderen. Is hierover niet direct overeenstemming te bereiken met dedesbetreffende commissie, dan worden alle acties die samenhangen met het geschilstilgelegd. Vervolgens worden de commissiehoofd en nog een ander commissieliduitgenodigd op de eerstvolgende bestuursvergadering om hierover overeenstemmingte bereiken;▪Aankopen met een aankoopprijs van boven de honderd (100) euro dienen door decommissies overlegd te worden met het zittende bestuur. Beide partijen moeten eengoedkeuring geven tot over gegaan kan worden naar het aanschaffen van hetproduct;

▪ De commissies die een activiteit in de vorm van een reis of weekend weg organiserendienen bij het boeken hiervan een annuleringsverzekering aan te sluiten.

6.1 Bijzondere activiteiten voor actieve leden

Om alle commissies en comités op dezelfde manier succes te wensen, organiseert hetbestuur aan het begin van het jaar een commissie bondingsavond. Daarnaast wordt aan heteind van het collegejaar een commissie bedankweekend georganiseerd door het huidigebestuur.

Bovendien overlegt het huidige bestuur met de oud-bestuursleden wie de Senaatsdagorganiseert. Voor deze dag of avond worden alle oud-bestuursleden uitgenodigd.

6.2 Verenigingskleding

​​​​​​​Alle actieve leden krijgen een verenigingsshirt. Dit houdt in een T-shirt met naam, het logovan s.v. Plexus en de naam van de commissie of het comité. De T-shirts worden besteld viahet bestuur. De kleuren hiervan worden in overleg met de commissaris intern bepaald.Nieuwe commissieleden dienen tijdig hun maten door te geven.

Onze samenwerkingspartners