4. Lidmaatschap

4. Lidmaatschap

Het verenigingsjaar loopt van één (1) september tot één (1) september van het volgende jaar. Het lidmaatschap loopt eveneens gedurende deze periode. Studenten zijn lid wanneer zijin geschreven staan voor de opleiding Verpleegkunde of doceren aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, als zij zich hebben aangemeld als lid van s.v. Plexus, lidmaatschap betalen en akkoord zijn gegaan bij de aanmelding met het huishoudelijk reglement en het privacy beleid van s.v. Plexus.Indien een persoon gedurende het collegejaar afstudeert loopt het lidmaatschap automatisch door. Vanaf dat moment is men alumni-lid van s.v. Plexus.

Via automatisch incasso wordt de contributie geïnd. Het lidmaatschap voor het studiejaar 2022-2023 telt twintig (20) euro voor (alumni)ledenen vijftien, (15) euro voor eerstejaarsstudenten die zich tijdens de introductieweek hebben aangemeld. Het lidmaatschap dat is afgesloten tijdens de introductieweek en de kosten van vijftien (15) euro die daarbij horen, geldt alleen gedurende het eerste jaar. Hierna zal een lid de volle prijs van twintig (20) euro moeten betalen. Leden krijgen korting op producten en activiteiten. Ook hebben zij voorrang bij het inschrijven van activiteiten.

Vanaf het studiejaar 2023-2024 zal de contributie voor alumnileden en docent leden vijftien (15) euro per jaar worden. Wanneer een lid afstudeert en zijn/haar lidmaatschap om wil zetten naar alumni-lid, dient het lid dit door te geven aan de secretaris voor één (1) oktober.

De vereniging behoudt zich het rechtom de contributie jaarlijks te verhogen, indien de verhoging in de Algemene Ledenvergadering wordt goed gekeurd. Leden die zich willen uitschrijven moeten dit voor één (1) oktober doen zodat zij geen lid meer zijn van s.v. Plexus. In augustus dient het huidige bestuur een herinneringsmail te sturen naar de leden die dat jaar afstuderen. Daarnaast moet dit nieuws gedeeld worden in de nieuwsbrief. Indien een lid zich na één (1) oktober uitschrijft is hij lid tot één (1) september van het daaropvolgendej aar. Dit geldt ook voor leden die afstuderen of in het voorgaande collegejaar afgestudeerd zijn. Tijdens de Algemene Ledenvergadering, waar het bestuur wisselt, begin september hebben alleen leden stemrecht.

Leden die tussentijds met de opleiding Verpleegkunde gestopt zijn, zijn zelf verantwoordelijk voor het tijdig opzeggen van het lidmaatschap bij s.v. Plexus. Als het lid met de opleiding is gestopt en zich niet voor één (1) oktober afmeldt, rekent s.v. Plexus tien (10) euro aan administratiekosten. Hierdoor hoeft hij/ zij niet te voldoen aan het totale lidmaatschapsbedrag van twintig (20) euro. Na het afmelden is de persoon geen lid meer van s.v. Plexus en heeft hierdoor geen recht meer op de voordelen van het lidmaatschap. Hij/zij zal uit het ledenbestand verwijderd worden. Deze regeling geld tot één (1) februari van het betreffende collegejaar. Na deze datum dient het lid als nog twintig (20) euro te betalen enwordt hierna uit het ledenbestand verwijderd.

4.1 NU’91

Alle studerende leden worden automatisch gratis student-lid van NU’91. Hierbij wordt het geen-bezwaar-systeem gehanteerd. s.v. Plexus verstrekt de gegevens van de in te schrijven studenten. Hierbij worden de volgende gegevens verstrekt aan NU’91: naam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer en indien bekendstudiejaar en verwachte afstudeerdatum.

Afgestudeerden dienen hun afstudeerdatum zo snel mogelijk door te geven aan de leden administratie van NU’91. Zij worden per die datum uitgeschreven als gratis student-liden ontvangen een aanbieding om zich aansluitend als betalend lid bij NU’91 in te schrijven. Vervolgens zullen de geldende regels van NU’91 van kracht zijn.

4.2 Ereleden

Naast de reguliere leden zijn de oprichters van de vereniging erelid, te weten: Jannik Zijlstra, Amanda van der Zee, Leonie van Keulen, Lieke Visser en Dennis Garrido. In het studiejaar 2019-2020 is Adinda Lichtendahl tot erelid benoemd. Zij betalen dan ook geen contributie.

4.3 Actieveleden

Onder actief lid wordt verstaan: lid van één van de commissie, lid van de Raad van Advies (RvA) of lid van de kascontrolecommissie. Actieve leden moeten ten alle tijden lid zijn van de vereniging. Je bent ook actief lid als je naast een commissie een extra activiteit organiseert.

4.4 Deelname aan activiteiten

Leden van s.v. Plexus hebben altijd voorrang op niet-leden. Daarnaast betalen leden mindervoor deelname aan een activiteit dan niet-leden. Plexus leden hebben ook voorrang om deelte nemen aan de Tanzania internationalisering. Alumni-leden hebben geen voorrang opleden, maar wel voorrang op niet-leden.

Deelname aan activiteiten dient kenbaar te worden gemaakt door aanmelding via de website www.svplexus.nl. Bij het aanmelden voor een activiteit geldt de volgende disclaimer;

4.5 Disclaimer

Voor alle activiteiten die s.v. Plexus organiseert zal de disclaimer (hieronder beschreven) vankracht zijn. Bij elke aanmelding van een lid voor een activiteit zal het lid in moeten stemmen met de disclaimer. s.v. Plexus heeft ten alle tijden het recht om te verwijzen naar deze disclaimer.

Deze disclaimer vermeldt dat een lid zich normaal dient te gedragen en de regels op moet volgen van de plek waar de activiteit plaatsvindt. Op het moment dat een lid zich niet gedraagt of schade maakt, is de persoon zelf en niet de vereniging aansprakelijk. Voor het nuttigen van alcohol gelden de normale regels: 18- geen drank en leden zijn zelf aansprakelijk voor hun gedrag. Ook geldt het beleid dat het gebruik van drugs vóór en tijdens de activiteiten van s.v. Plexus niet zijn toegestaan. Hiermee wordt harddrugs, lachgas en softdrugs met uitzondering van alcohol bedoeld. Indien een bar of café een boete opgelegd krijgt vanwege het alcohol- en drugsmisbruik, kan deze verhaald worden op het overtredende lid. Als laatste wordt er bij elke activiteit een termijn vermeld tot wanneer een lid zich aan- en af kan melden voor een activiteit. Als een lid zich afmeldt na deze termijn heeft de vereniging het recht om het geld middels een automatische incasso af te schrijven. Bijzondere omstandigheden kunnen worden gemeld bij het bestuur waarop deze het recht heeft om eventueel een uitzondering te maken. Bij activiteiten met een bedrag boven dehonderd (100) euro wordt een aanbetaling gehanteerd van vijftig (50) euro bij het moment van inschrijven.

Een lid kan het geld terugvorderen van de automatische incasso. Mocht een lid dit doen wordt het lid via de mail verzocht om de activiteitenkosten als nog over te maken naar de rekening van s.v. Plexus binnen een betaaltermijn van veertien (14) dagen. Indien de vereniging geen geld van het lid heeft ontvangen binnen de betalingstermijn, heeft de vereniging het recht om het geld nogmaals af te schrijven via een automatische incasso van de rekening van het lid.

Wanneer het bedrag weer wordt teruggevorderd en het lid, na de gestelde termijn uit de mail het verschuldigde bedrag niet heeft betaald, dient het lid een boete te betalen van tien (10) euro bovenop de activiteitenkosten aan administratiekosten. De vereniging heeft het recht om het geld met de boete af te schrijven via een automatische incasso van de rekening van het lid. Dit is tevens de laatste kans om te voorkomen dat het lid wordt uitgeschreven van s.v. Plexus en wordt tevens uitgesloten om nogmaals lid te worden. Ook wordt detoegang tot alle Plexus activiteiten, zowel studie- als niet-studiegerelateerd geweigerd.

4.6 Wanbetaler

Als een lid zich na één (1) oktober niet heeft uitgeschreven bij s.v. Plexus heeft de vereniging het recht om het geld middels een automatische incasso af te schrijven. Mocht er een lid de contributie terugboeken zonder geldige uitschrijving, wordt het lid via de mail verzocht om de verplichte contributie gelden van het lidmaatschap als nog binnen veertien (14) dagen overte maken naar de rekening van s.v. Plexus. Indien de vereniging geen geld van het lid heeft ontvangen binnen de betaaltermijn, heeft de vereniging het recht om het geld nogmaals af te schrijven via een automatische incasso van de rekening van het lid. Het lid wordt hiervanop de hoogte gesteld door middel van een mail. Wanneer het bedrag wat verschuldigd is niet tijdig is betaald, dient het lid een boete van vijfentwintig (25) euro aan administratiekosten te betalen. Wanneer het bedrag weer wordt teruggevorderd, kan deze persoon geen lid meerzijn van s.v. Plexus. Het lid wordt uitgeschreven van s.v. Plexus en wordt tevens uitgesloten om nogmaals lid te worden. Dit wordt bijgehouden door middel van een lijst van wanbetalers, die wordt beheerd door de penningmeester en secretaris. Ook wordt toegang tot alle Plexus activiteiten zowel studie- als niet studiegerelateerd geweigerd.

4.7 Vertrouwenspersoon

Vanaf het studiejaar 2019-2020 is er binnen s.v. Plexus een vertrouwenspersoon aangesteld. Het achtste bestuur heeft voor het studiejaar 2021-2022 de vertrouwenspersoon Dennis vander Hust aangesteld. In het studiejaar 2021-2022 is ook Marianne Lensink aangesteld als vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon mag maximaal 5 jaar hernoemd worden. De taken en verantwoordelijkheden van deze persoon luiden als volgt:

▪ De vertrouwenspersoon is het aanspreekpunt voor de leden wanneer hij/ zij zich niet comfortabel genoeg voelen om dit te bespreken met het huidige bestuur;

▪ De vertrouwenspersoon bemiddelt tussen partijen wanneer dit nodig is;

▪ De vertrouwenspersoon beoordeelt de situatie van de student en wijst deze zo nodig door naar de juiste persoon, die meer geschikt is om te helpen in deze situatie;

▪ De vertrouwenspersoon wordt elke twee maanden benadert voor een eventuele terugkoppeling;

▪ De vertrouwenspersoon en het bestuur evalueren minimaal twee keer per studiejaar over hoe de samenwerking verloopt;

▪ In elke nieuwsbrief wordt de vertrouwenspersoon vermeldt. Hierin worden kort zijn taken en verantwoordelijken beschreven.

Onze samenwerkingspartners