7. Raad van Advies en de Kascontrolecommissie

7 .Raad van Advies en de Kascontrolecommissie

S.v. Plexus heeft twee ondersteunende organen; de Raad van Advies en de kascontrolecommissie.

De Raad van Advies functioneert als een kritisch klankbord en kan indien gevraagd advies geven aan het bestuur van s.v. Plexus. Dit advies is op dat moment altijd bindend. De Raad van Advies bestaat uit alumnileden en met uitzondering vierde of vijfde leerjaars die voorheen bestuurslid zijn geweest van s.v. Plexus. De nieuwe Raad van Advies wordt gekozen door de huidige Raad van Advies en het huidige bestuur. De Raad van Advies wordt tijdens de eerste of tweede algemeen ledenvergadering van het bestuursjaar voorgedragen.

De Raad van Advies bestaat uit minimaal drie (3) en maximaal zeven (7) personen. Als deze aantallen gewijzigd willen worden, dient hiervoor gestemd te worden op de algemeenledenvergadering waarbij twee derde van de aanwezige leden eens moet stemmen. De leden van de raad van advies zijn driemaal benoembaar met uitzondering van docenten. Docenten mogen vijf maal benoembaar zijn.

De voorzitter van de Raad van Advies neemt het initiatief om aan het begin van het jaar de officiële beleidsstukken op te vragen bij de huidige voorzitter. Ook neemt de voorzitter vande Raad van Advies het initiatief om eens per jaar te vergaderen met het huidige bestuur om de beleidsvoering en plannen te bespreken.

De kascontrolecommissie controleert de financiële administratie van s.v. Plexus. Tijdens minimaal drie (3) momenten in het jaar wordt de boekhouding van de vereniging gecontroleerd. De kascontrolecommissie heeft een controlerende functie en is niet bevoegd om veranderingen door te voeren of te sanctioneren. De boekhouding is de verantwoordelijkheid van het bestuur. De commissie zal, indien zij dit nodig acht, verbeteringen aangaande de boekhouding voorstellen aan het bestuur. Dergelijke voorstellen/adviezen zijn altijd ‘vrijblijvend’ van aard. Daarnaast heeft de commissie de volgende taken;

▪ Het controleren van declaraties en facturen op aanwezigheid en verantwoording in deboekhouding;

▪ Het tellen van de voorraden;

▪ Het tellen van de kas en het controleren van het kasboek;

▪ Het controleren van de uitgaven van de studievereniging op doelmatigheid en hetbelang van deze uitgaven voor de vereniging.

Onze samenwerkingspartners