5. Gedragscode s.v. Plexus

5. Gedragscode s.v.Plexus

De gedragscode is opgesteld met het doel een veilige omgeving te creëren voor alle leden van s.v. Plexus. Het geeft richtlijnen in het herkennen en handelen bij grensoverschrijdendgedrag.

Onder ongewenst gedrag wordt verstaan:

Ongewenst gedrag is onderling gedrag dat als bedreigend, vernederend of intimiderend wordt ervaren. Voorbeelden van ongewenst gedrag zijn seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld en pesten. Het gaat hier om de volgende onderlinge gedragingen:

- Lichamelijk geweld; hier gaat het om fysieke agressie, zoals slaan, schoppen etc.

- Geestelijk geweld; hierbij kan je denken aan het ongelijk behandelen- en achterstellen van personen dit kan zijn op basis van godsdienst, geslacht, afkomst, ras, levensovertuiging, politieke gezindheid of seksuele geaardheid. Dit kan vormgegeven worden door te schreeuwen, schelden, dreigen, pesten, stelselmatig negeren etc.

- Seksueel geweld; denk hierbij aan intimidatie, opmerkingen, hinderlijk gedrag, ongewenste aanrakingen en verkrachting.

- Vernielen van eigendommen van een ander.

- Al het gedrag wat niet onder bovenstaande definities valt, maar door de ontvanger als ongewenst wordt ervaren, valt onder grensoverschrijdend gedrag. Gevoelens van de persoon die het grensoverschrijdende gedrag ondergaat zijn bepalend en niet de gedachten of bedoelingen van diegene die grensoverschrijdend is. Het gaat om het respecteren van de grenzen die de ander aangeeft, of laat blijken.

Algemene gedragingen

1. Iedereen wordt geaccepteerd zoals diegene wil zijn.

2. Er wordt geen enkele vorm van lichamelijk en/of verbaal geweld binnen de vereniging getolereerd. Ook digitaal geweld wordt niet getolereerd binnen de vereniging.

3. Je bent verantwoordelijk voor je eigen handelen en de acties die daaruit voortkomen.

4. Op geen enkel moment zal enige vorm van racisme, discriminatie en intimidatie op gender, ras, geaardheid, uiterlijk, taal of elke andere grond getolereerd worden.

5. Iedereen die gedrag vertoont dat als onacceptabel wordt ervaren, zal hierop worden aangesproken. Indien het bestuur dit noodzakelijk acht zal het bestuur sancties opleggen.

6. Wij respecteren elkaars grenzen. Er zal geen druk uitgeoefend worden op iemand omdingen te doen waarbij diegene zich niet comfortabel voelt.

7. Wij hebben respect voor elkaars eigendommen. Wij stelen of beschadigen niet en zien er samen op toe dat andermans eigendom gerespecteerd wordt.

8. Wij spreken elkaar aan op overtredingen van de regels.


Handelen naar grensoverschrijdend gedrag

Onder sancties vallen het krijgen van een waarschuwing, verwijderd worden van eenactiviteit of een schorsing. Aan de hand van de ernst van het gedrag wordt de sanctie bepaald.

- Het bestuur kan, de in het Huishoudelijk Reglement en Statuten vastgelegde sanctie mogelijkheden toepassen bij onbehoorlijk gedrag. Hiervoor hoeft niet eerst een waarschuwing uitgevaardigd te worden.

- Sancties worden uitgevoerd door het bestuur.

- De HAN wordt indien nodig op de hoogte gehouden van ongewenst gedrag binnen s.v. Plexus en de sancties die het bestuur heeft opgelegd.


1. Waarschuwingen

A) Het bestuur kan een lid middels een officiële waarschuwing aanspreken op diens(wan)gedrag en attenderen op sancties die kunnen volgen bij voortzetting van ditgedrag.

B) Het bestuur zorgt voor de mogelijkheid om in gesprek te gaan over de waarschuwing.

2.Verwijderen van activiteiten

A) Indien nodig kan een lid van een activiteit verwijderd worden.

B) Indien nodig kunnen bestuur- en commissieleden (eventueel onder begeleiding van de beveiliging) leden van de activiteit verwijderen. Om een lid te verwijderen is goedkeuring van het bestuur nodig. Het bestuur is dus eindverantwoordelijk.

3. Schorsen of royeren

A) Het bestuur kan een schorsing opleggen van maximaal 6 maanden of een lid royeren. Deze wordt schriftelijk binnen 10 werkdagen na het incident opgelegd aan het betreffende lid. Zowel het lid als het bestuur hebben de mogelijkheid om hierover met elkaar in gesprek te gaan.

B) Als het geschorste of geroyeerde lid behoefte heeft aan behandeling van de schorsing of royement tijdens de ALV heeft het lid daar toegang tot en is bevoegd daarover het woord te voeren.

C) Het bestuur heeft de mogelijkheid om een gesprek met het betreffende lid verplicht te stellen, als voorwaarde om het lid weer toegelaten wordt tot activiteiten van s.v. Plexus. Het lid heeft ook de mogelijkheid om een gesprek aan te vragen met het bestuur.

D) Het bestuur zal op het moment dat er een schorsing of royement plaatsvindt, dit melden aan de HAN.


Interne vertrouwenspersonen

Binnen s.v. Plexus zijn twee interne vertrouwenspersonen: Dennis van der Hust en Marianne Lensink. De vertrouwenspersonen zijn de aanspreekpunten binnen de vereniging voor deleden wanneer diegene zich niet comfortabel genoeg voelt om dit te bespreken met het huidige bestuur. De vertrouwenspersoon bemiddelt tussen partijen wanneer dit nodig is en beoordeelt de situatie van de betrokkenen. Wanneer de vertrouwenspersoon dat nodigacht verwijst dezede betrokkenen naar een expert om te helpen in deze situatie. Daarnaast biedt de vertrouwenspersoon een luisterend oor over de ontstane situatie en kan hij of zij hierin advies geven.

Evaluatiemoment

Bij een onderwerp als grensoverschrijdend gedrag is het belangrijk om te blijven evalueren. Dit doen we jaarlijks tijdens de ALV. Het eerst volgende evaluatiemoment zal plaatsvinden in september 2023.

Onze samenwerkingspartners